Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn wij, jij bent jij.

"Jij" bent de persoon of organisatie die de software Keeping (online, via een browser-extensie of via een app) gebruikt, een bezoeker van onze website of een organistie die met ons een overeenkomst voor het gebruik van Keeping heeft gesloten.

"Wij" zijn Keeping B.V., gevestigd aan Hengelosestraat 86, 7514 AK, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 67820050.

Algemeen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Keeping, en verwante product(en) en website(s);
 2. Zowel de privacy- en verwekingsverklaring van Keeping en de overeengekomen verwerkersovereenkomst als de algemene voorwaarden van Label305 B.V. zijn geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden;
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Keeping uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van je Keeping-account;
 5. Het is niet toegestaan om Keeping te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden; en
 6. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: [email protected].

Registratievoorwaarden

 1. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;
 2. Je verstrekt enkel persoonlijke gegevens waartoe je gemachtigd bent tijdens het aanmeldproces;
 3. Je geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens je organisatie of onderneming;
 4. Je logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld;
 5. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Keeping kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 6. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in beheer van jouw account);
 7. Je geeft Keeping toestemming een beschrijving en logo van jouw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Keeping; en
 8. Één persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.

Kwaliteitswaarborging

 1. Keeping streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
  1. Keeping correct functioneert;
  2. Keeping voldoet aan jouw wensen;
  3. Fouten in Keeping snel en adequaat worden opgelost; en
  4. Keeping een zo hoog mogelijke uptime heeft.
 2. In geen enkel kan Keeping aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij specifiek anders overeengekomen;
 3. Keeping gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Keeping;
 4. Je zult Keeping niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Keeping of Label305;
 5. Je zult Keeping niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM);
 6. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Keeping; en
 7. Je handelt uitsluitend in overeenkomst met ons responsible disclosure beleid als je van plan bent om te goeder trouw een fout in Keeping te vinden.

Schade en aansprakelijkheid

Keeping is niet aansprakelijk voor (a) schade die ontstaan is door het kwijtraken van je administratie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een back-up administratie van je uren. Het is aan te raden om regelmatig gebruik te maken van de export-functie waarmee je alle urenregistratiedata exporteert. Keeping is niet aansprakelijk voor (b) schade die ontstaat door een fout of onregelmatigheid in ons systeem als je de schade had kunnen voorkomen door je invoer te controleren. Keeping is niet aansprakelijk voor (c) indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van Keeping, zoals gederfde winsten, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vergelijkbare schades. Keeping is niet aansprakelijk voor (d) schade die ten gevolge van het schenden van de gebruiksvoorwaarden is ontstaan.

Mocht Keeping aansprakelijk zijn voor schade dan is het bedrag waar je ons aansprakelijk voor kunt stellen beperkt tot de directe schade die geleden is en de kosten die je in dat jaar aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van Keeping.

Aanpassingen

Keeping behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:

 1. Wijzigingen door te voeren in Keeping;
 2. Tijdelijk Keeping stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
 3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Keeping door te voeren.

Intellectueel eigendom

Het volledige intellectueel eigendom van Keeping ligt uitsluitend bij Keeping. Je zult geen delen van Keeping of Keeping in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keeping.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Keeping partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Keeping en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.